Table of Contents

Sekretesspolicy

Vi är mycket nöjda med ditt intresse för vårt företag. Data skydd har en särskilt stor betydelse för ledningen av Nikken Consulting Alexander Russ. En användning av internetsidor av Nikken Consulting Alexander Russ är möjligt utan någon indikation på personuppgifter. Men om en individ vill använda vårt företags speciella tjänster via vår webbplats, kan vi kräva behandling av personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, samlar vi i allmänhet den berörda personens samtycke.

Behandling av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en berörd person, utförs alltid i enlighet med den grundläggande dataskydds förordningen och i enlighet med Nikken råd Alexander Landsspecifika dataskyddsbestämmelser tillämpliga på Russ. Med hjälp av denna dataskydds deklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som samlas in, används och behandlas av oss. Dessutom informeras berörda personer om de rättigheter som de förfaller till genom denna dataskydds deklaration.

Den Nikken Consulting Alexander Russ har genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder som registeransvarig för behandlingen för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i allmänhet ha säkerhetsproblem så att absolut skydd inte kan garanteras. Varje berörd person får därför fritt överföra personuppgifter till oss på alternativa rutter, till exempel per telefon.

1. definitioner

Sekretesspolicyn för Nikken Consulting Alexander Russ bygger på den terminologi som används av EU-direktivet och förordnings leverantören vid antagandet av den grundläggande förordningen om data skydd (DS-GMO). Vår sekretesspolicy ska vara lätt att läsa och förstå för både allmänheten och våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta skulle vi vilja förklara den terminologi som används i förväg.

Vi använder följande termer i denna sekretesspolicy, bland annat:

 • A) personuppgifter

  Personuppgifter är alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”den berörda personen”). Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

 • b) betroffene Person

  Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

 • c) Verarbeitung

  Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

 • d) Einschränkung der Verarbeitung

  Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

 • e) Profiling

  Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

 • f) Pseudonymisierung

  Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

 • g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher

  Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

 • h) Auftragsverarbeiter

  Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

 • i) Empfänger

  Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

 • j) Dritter

  Tredje man skall vara en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ än den registrerade, den ansvariga personen, registerföraren och personer som står under ansvar eller Bearbetningsföretag har tillstånd att behandla personuppgifterna.

 • k) samtycke

  Samtycke skall tillhandahållas av den berörda personen frivilligt i det enskilda fallet på ett informerat och otvetydigt sätt, i form av en förklaring eller någon annan klart bekräftande handling med vilken den berörda personen Förstå att du samtycker till behandlingen av de personuppgifter som rör dig.

2. den registeransvariges namn och adress

Den person som ansvarar för den grundläggande dataskydds förordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser som har en lagstiftning om personuppgifts sekretess är:

Nikken Consulting Alexander Russ

Hagtorn väg 2A

28355 Bremen,

Tyskland

Tel: + 49 (0) 421 1687158

E-post: Russ@wellnesshome24.com

Webbplats: wellnesshome24.de

3. cookies

Internetsidorna i Nikken Consulting Alexander Russ använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och sparas via en webbläsare på ett datorsystem.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett s.k. cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookies. Den består av en sträng genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas till den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för besökta webbplatser och servrar att skilja den enskilda webbläsaren på den registrerade från andra webbläsare som innehåller andra cookies. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.

Durch den Einsatz von Cookies kann die Nikken Beratung Alexander Russ den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite der Nikken Beratung Alexander Russ erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Nikken Beratung Alexander Russ keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Nikken Beratung Alexander Russ daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

5. prenumeration på vårt nyhetsbrev

På webbplatsen för Nikken Consulting Alexander Russ, användare ges möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. De personuppgifter som överförs till den registeransvarige i syfte att beställa nyhetsbrevet resultat från den indatamask som används för detta.

Nikken konsultfirman Alexander Russ informerar sina kunder och affärspartners med jämna mellanrum med hjälp av ett nyhetsbrev om företagets erbjudanden. Vårt företags nyhetsbrev kan endast tas emot av den registrerade om (1) den berörda personen har en giltig e-postadress och (2) den berörda personen registrerar sig för nyhetsbrevet. Av juridiska skäl kommer en bekräftelse via e-post att skickas till den e-postadress som registrerats för nyhetsbrevet för första gången i förfarandet för dubbel anmälan. Denna bekräftelse e-post används för att kontrollera om ägaren av e-postadressen har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet som den berörda personen.

När vi registrerar dig för nyhetsbrevet, lagrar vi även IP-adressen för Internet-leverantören (ISP) av datorsystemet som används av den registrerade vid tidpunkten för registreringen samt datum och tid för registreringen. Insamling av dessa uppgifter är nödvändigt för att kunna förstå (eventuellt) missbruk av e-postadressen för en berörd person vid ett senare tillfälle och därför tjänar det rättsliga skyddet för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in som en del av en ansökan om nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan abonnenter till nyhetsbrevet informeras via e-post om detta är nödvändigt för att driva nyhetsbrevs tjänsten eller en registrering i detta avseende, som i fallet med ändringar av Newsletterangebot eller ändringen av den tekniska Omständigheter. De personuppgifter som samlas in inom ramen för nyhetsbrevs tjänsten kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan sägas upp av den berörda personen när som helst. Samtycke till lagring av personuppgifter som den berörda personen har gett oss för nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. I samband med återkallande av samtycke finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att avsluta prenumerationen när som helst direkt på webbplatsen för den registeransvarige för nyhetsbrevet eller att meddela detta till den registeransvarige på andra sätt.

6. spårning av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet från Nikken Consulting Alexander Russ innehåller så kallade web beacons. En Web beacons är en miniatyrbild som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden, som skickas i HTML-format för att möjliggöra en logg fils inspelning och en loggfil analys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgången eller misslyckandet av online marknadsföringskampanjer. Baserat på den inbäddade inventering pixel, Nikken rådgivare Alexander Russ kan se om och när ett e-postmeddelande öppnades av en berörd person och vilka länkar i e-postmeddelandet var åtkomliga av den registrerade.

Sådana personuppgifter som samlas in via webb-beacons i nyhetsbreven lagras och utvärderas av den registeransvarige för nyhetsbrevet för att optimera innehållet i framtida nyhetsbrev och ännu bättre Berörda personens intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. De berörda personerna har rätt att när som helst återkalla den separata deklaration om samtycke som anges i förfarandet för dubbel anmälan. Efter återkallandet kommer dessa personuppgifter att raderas av den registeransvarige. En avanmälan från mottagandet av nyhetsbrevet innebär Nikken råd Alexander Russ automatiskt som ett återkallande.

7. möjlighet till kontakt via webbplatsen

Webbplatsen för Nikken Consulting Alexander Russ innehåller information på grundval av rättsliga bestämmelser, som möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag samt direkt kommunikation med oss, som också är en allmän Adress till den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en berörd person får kontakt med den registeransvarige via e-post eller via ett kontaktformulär, sparas de personuppgifter som överförs av den berörda personen automatiskt. Sådana personuppgifter som lämnas på frivillig basis av en berörd person till den registeransvarige skall lagras i syfte att behandla eller kontakta den berörda personen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

8. rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den registeransvarige ska behandla och lagra personuppgifter om den berörda personen endast under den tidsperiod som krävs för att uppnå lagrings syftet, eller om detta görs genom det europeiska direktivet och bestämmelse leverantören eller En annan lagstiftande församling föreskrivs i lagar eller förordningar som lyder under den registeransvarige.

Om lagrings ändamålet inte upphör att gälla eller om en lagringsperiod som föreskrivs av europeiska direktivet och reglerings leverantören eller någon annan behörig lagstiftare annulleras, kommer personuppgifterna att rutinmässigt och i enlighet med den rättsliga Förordningar blockeras eller tas bort.

9. den berörda personens rättigheter

 • A) rätt till bekräftelse

  Varje berörd person ska ha rätt att, med stöd av europeiska direktiv och bestämmelser, kräva att den registeransvarige informeras om behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. Om en berörd person vill utnyttja denna rätt att bekräfta, kan hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • b) rätt till information

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha den rätt som beviljas genom det europeiska direktivet och förordningens givare, när som helst av den registeransvarige, kostnadsfritt information om den personens lagrade Personuppgifter och en kopia av denna information. Dessutom har det europeiska direktivet och förordningen donatorn beviljat information om följande uppgifter till den berörda personen:

  • De bearbetnings ändamål
  • De kategorier av personuppgifter som behandlas
  • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller som fortfarande lämnas ut, särskilt till mottagare i tredje land eller till internationella organisationer
  • Om möjligt, den planerade varaktighet för vilken personuppgifterna lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet
  • Förekomsten av en rätt att rätta eller radera de personuppgifter som rör den eller att begränsa behandlingen av den ansvariga personen eller en rätt att invända mot sådan behandling
  • Huruvida en tillsynsmyndighet har rätt att överklaga
  • Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: all tillgänglig information om informationens ursprung
  • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i den genetiskt modifierade organismen och, åtminstone i sådana fall, meningsfull information om den logik som ingår och omfattningen och effekten av en Sådan behandling för den berörda personen

  Dessutom har den registrerade rätt till tillgång till information om huruvida personuppgifter har översänts till tredje land eller till en internationell organisation. Om så är fallet skall den berörda personen också ha rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överlåtelsen.

  Om en person vill utnyttja denna rätt till tillgång kan hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • c) rätt till rättelse

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha den rätt som beviljas av Europeiska direktivets och förordningens tjänsteleverantör att kräva omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dem. Dessutom skall den berörda personen, med beaktande av behandlingsändamål, ha rätt att kräva att ofullständiga personuppgifter ifylls, inbegripet genom en kompletterande deklaration.

  Om en berörd person vill utnyttja denna rätt till rättelse kan hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • D) rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha den rätt som beviljas genom det europeiska direktivet och den som föreskriver att den registeransvarige ska ta bort de personuppgifter som rör honom utan dröjsmål, förutsatt att Av någon av följande orsaker och i den mån behandlingen inte är nödvändig:

  • Personuppgifterna har samlats in för sådana ändamål eller behandlats på något annat sätt som de inte längre är nödvändiga för.
  • Den berörda personen skall återkalla det samtycke till vilket den behandling som avses i artikel 6 1 a DS-GMO eller artikel 9 a 2 (a) DS GMO och det finns ingen annan rättslig grund för bearbetning.
  • Den berörda personen skall i enlighet med artikel 21 1 DS-GMO motsätter sig bearbetning, och det finns inga tvingande skäl för behandling, eller den berörda personen skall, i enlighet med artikel 21 ( 2 DS GMO invändning mot bearbetning.
  • Personuppgifterna har behandlats i olaglig form.
  • Det är nödvändigt att ta bort personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i den medlemsstat till vilken den ansvariga personen är underställd.
  • Personuppgifterna har samlats in i samband med informationssamhälletstjänster som tillhandahållits i enlighet med artikel 8 punkt. 1 DS GMO.

  Om något av ovanstående skäl gäller och en berörd person vill inleda radering av personuppgifter som lagras i Nikken Consulting Alexander Russ, kan det när som helst kontakta en anställd av behandlingen Den ansvariga personen. Den anställde i Nikken Consulting Firm Alexander Russ kommer att se till att begäran om radering omedelbart uppfylls.

  De personuppgifter som offentliggjorts av Nikken Consulting Alexander Russ och är vårt företag som ansvarar i enlighet med artikel 17 para. 1 DS GMO för radering av personuppgifter skall Nikken Consulting Alexander Russ, med beaktande av tillgänglig teknik och genomförandekostnader, vidta lämpliga åtgärder, inbegripet tekniska medel, för att se till att annan databehandling Personer som ansvarar för behandlingen av publicerade personuppgifter informerar om att den registrerade är ansvarig för att alla länkar till dessa personuppgifter Kopior eller replikat av sådana personuppgifter, i den mån behandlingen inte är nödvändig. Anställd av Nikken konsultfirman Alexander Russ ordnar det nödvändigt i individfall.

 • e) rätt till begränsning av behandlingen

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha den rätt som beviljas genom det europeiska direktivet och förordnings givaren att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

  • Personuppgifternas riktighet ifrågasätts av den berörda personen under en viss tid, vilket gör det möjligt för den registeransvarige att kontrollera personuppgifternas riktighet.
  • Behandlingen är olaglig, den berörda personen avvisar borttagandet av personuppgifter och kräver i stället begränsning av användningen av personuppgifter.
  • Den ansvariga personen behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens ändamål, men den enskilde behöver den för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • Den berörda personen har invänt mot behandlingen i enlighet med Artikel 21 ( 1 DS GMO och det är ännu inte fastställt huruvida den ansvariga personens legitima skäl är vanliga i förhållande till den registrerades.

  Om något av ovanstående villkor är angivet och en berörd person vill kräva begränsning av personuppgifter som lagras i Nikken Consulting Alexander Russ, kan det när som helst kontakta en anställd hos Controller. Anställd av Nikken konsultfirman Alexander Russ kommer att inleda begränsningen av behandlingen.

 • f) rätt till dataöverföring

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt som beviljas av det europeiska direktivet och bestämmelsen, de personuppgifter som rör den, som har tillhandahållits av den berörda personen till en part som är ansvarig. I ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Det har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan person som är ansvarig utan hinder av den person som ansvarar för personuppgifterna, förutsatt att behandlingen grundar sig på det medgivande som föreskrivs i artikel 6 punkt. 1 a DS-GMO eller artikel 9 a (a) av den genetiskt modifierade organismen eller på ett avtal enligt artikel 6 a. 1 b DS-GMO grundas och bearbetas med hjälp av automatiserade förfaranden, under förutsättning att behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller i utövandet av en offentlig myndighet som är Ansvarig.

  Vid utövandet av sin rätt att överföra uppgifter ska den berörda personen dessutom i enlighet med artikel 20 1 DS-GMO rätten att erhålla att personuppgifterna överförs direkt av en person som är ansvarig inför en annan person som är ansvarig, i den mån detta är tekniskt genomförbart och i den utsträckning detta inte påverkar andra personers rättigheter och friheter Bve.

  För att hävda rätten att överföra uppgifter, kan den berörda personen när som helst kontakta en anställd hos Nikken Consulting Alexander Russ.

 • g) rätt till invändning

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt att, av skäl som är en följd av dess särskilda situation, bli föremål för behandling av personuppgifter som det europeiska direktivet och förordningen Uppgifter som följer av artikel 6 ( (1) (e) eller (f) DS GMO skall överklagas. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

  Den Nikken Consulting Alexander Russ behandlar inte längre personuppgifter i händelse av invändningar, såvida vi inte kan bevisa övertygande skäl för behandlingen som är relevanta för den berörda personens intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Om Nikken Consulting Alexander Russ behandlar personuppgifter i syfte att driva direktreklam, har den berörda personen rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån det är relaterat till sådan direktreklam. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der Nikken Beratung Alexander Russ der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die Nikken Beratung Alexander Russ die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

  Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der Nikken Beratung Alexander Russ zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

  Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt jeden Mitarbeiter der Nikken Beratung Alexander Russ oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

 • h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.

  Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die Nikken Beratung Alexander Russ angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

  Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

 • i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

  Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

10. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt.

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.

11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Funktionen des Amazon-Partnerprogramms

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat als Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms auf dieser Internetseite Amazon-Komponenten integriert. Die Amazon-Komponenten wurden von Amazon mit dem Ziel konzipiert, Kunden über Werbeanzeigen auf unterschiedliche Internetseiten der Amazon-Gruppe, insbesondere auf Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it und Amazon.es. BuyVIP.com gegen Zahlung einer Provision zu vermitteln. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann durch die Nutzung der Amazon-Komponenten Werbeeinnahmen generieren.

Betreibergesellschaft dieser Amazon-Komponenten ist die Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxemburg.

Amazon setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Durch jeden einzelnen Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Amazon-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Amazon-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen an Amazon zu übermitteln. Som en del av denna tekniska process, Amazon ges kunskap om personlig information som Amazon kommer att använda för att spåra ursprunget av beställningar från Amazon och därefter ge en provision uppgörelse. Amazon kan bland annat förstå att personen ifråga har klickat på en partner länk på vår hemsida.

Den berörda personen kan förhindra att cookies sätts in via vår webbplats, som redan visas ovan, när som helst genom en motsvarande justering av den använda webbläsaren och därmed permanent motsäga inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsare som används skulle också hindra Amazon från att sätta en kaka på IT-system av den berörda personen. Dessutom kan cookies som redan angetts av Amazon raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Ytterligare information och tillämplig sekretesspolicy Amazon kan erhållas på https://www.Amazon.de/GP/Help/Customer/display.html?nodeId=3312401.

12. Sekretesspolicy för användning och användning av Google remarketing

Styrenheten har integrerade tjänster från Google remarketing på denna webbplats. Google remarketing är en funktion i Google AdWords som gör att ett företag kan visa annonser för sådana Internetanvändare som tidigare har funnits på företagets webbplats. Integrationen av Google remarketing tillåter ett företag att skapa användar-relaterade annonser och därför att visa intresse-relevanta annonser för Internet-användare.

Det operativa företaget för tjänster av Google remarketing är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google remarketing är att visa intresse-relevant annonsering. Med Google remarketing kan vi visa annonser i Googles nätverk eller visa dem på andra webbplatser som är skräddarsydda för Internet användarnas individuella behov och intressen.

Google remarketing sätter en cookie på den berörda personens IT-system. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Genom att ställa in cookien kommer Google att kunna känna igen besökaren på vår webbplats när den därefter ringer upp webbplatser som också är medlemmar i Googles nätverk. När alla samtal till en webbplats, där tjänsten har integrerats av Google remarketing, identifierar sig den berörda personens webbläsare automatiskt på Google. Som en del av den här tekniska processen får Google kunskap om personuppgifter, till exempel IP-adress eller användarens surfande beteende, som Google använder, bland annat för att visa intresse-relevant annonsering.

Med hjälp av cookien lagras personlig information, till exempel de webbsidor som besöks av den registrerade. Varje gång du besöker våra webbsidor överförs personlig information, inklusive IP-adressen till Internet anslutningen som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i Amerikas förenta stater. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via det tekniska förfarandet till tredje part.

Den berörda personen kan förhindra att cookies sätts in via vår webbplats, som redan visas ovan, när som helst genom en motsvarande justering av den använda webbläsaren och därmed permanent motsäga inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Google från att sätta en cookie på den berörda personens IT-system. Dessutom kan en cookie som redan har angetts av Google Analytics tas bort när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den berörda personen möjlighet att motsätta sig annonsering av intresse från Google. För att göra detta måste den registrerade tillgång till www.Google.de/Settings/Ads länken från varje webbläsare den använder och göra de önskade inställningarna där.

Ytterligare information och den tillämpliga Googles sekretesspolicy kan fås på https://www.Google.de/Intl/de/policies/privacy/.

13. Sekretesspolicy för användning och användning av Google AdWords

Controller har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en Internet annonsering tjänst som tillåter annonsörer att se både Googles sökmotor resultat och Googles nätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att definiera fördefinierade sökord som kommer att visa en annons i Googles sökmotor resultat endast om användaren använder sökmotorn för att hitta ett sökord relevant Sökresultat. I Googles nätverk distribueras annonserna på ämnes relevanta webbsidor med hjälp av en automatisk algoritm och i enlighet med de tidigare definierade sökorden.

Det operativa företaget för tjänster av Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är tillämpningen av vår webbplats genom införande av intresse-relevant reklam på webbplatser för tredje part och i sökmotorn resultaten av sökmotorn Google och en visning av tredje part reklam på Vår hemsida.

Om en berörd person når vår webbplats via en Google-annons kommer Google att placera en s.k. konverterings kaka på den berörda personens IT-system. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. En konverterings kaka kommer att löpa ut efter trettio dagar och kommer inte att användas för att identifiera den berörda personen. Konverterings-cookien, om cookien inte har gått ut, används för att avgöra om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett online shop-system, har kallats upp på vår webbplats. Med konverterings cookien kan både oss och Google förstå om en berörd person som har nått vår webbplats via en AdWords-annons har genererat en försäljningsorder, d.v.s. har slutfört eller Annullerat ett köp.

Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer die betroffene Person identifiziert werden könnte.

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Varje gång du besöker våra webbsidor överförs personlig information, inklusive IP-adressen till Internet anslutningen som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i Amerikas förenta stater. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via det tekniska förfarandet till tredje part.

Den berörda personen kan förhindra att cookies sätts in via vår webbplats, som redan visas ovan, när som helst genom en motsvarande justering av den använda webbläsaren och därmed permanent motsäga inställningen av cookies. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google einen Conversion-Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Dessutom har den berörda personen möjlighet att motsätta sig annonsering av intresse från Google. För att göra detta måste den registrerade tillgång till www.Google.de/Settings/Ads länken från varje webbläsare den använder och göra de önskade inställningarna där.

Ytterligare information och den tillämpliga Googles sekretesspolicy kan fås på https://www.Google.de/Intl/de/policies/privacy/.

14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht.

Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Insta-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen Instagram-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Instagram-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggt.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.

15. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von LinkedIn

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten der LinkedIn Corporation integriert. LinkedIn ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine Konnektierung der Nutzer mit bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht. Über 400 Millionen registrierte Personen nutzen LinkedIn in mehr als 200 Ländern. Damit ist LinkedIn derzeit die größte Plattform für Businesskontakte und eine der meistbesuchten Internetseiten der Welt.

Betreibergesellschaft von LinkedIn ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Für Datenschutzangelegenheiten außerhalb der USA ist LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig.

Bei jedem einzelnen Abruf unserer Internetseite, die mit einer LinkedIn-Komponente (LinkedIn-Plug-In) ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von der betroffenen Person verwendete Browser eine entsprechende Darstellung der Komponente von LinkedIn herunterlädt. Weitere Informationen zu den LinkedIn-Plug-Ins können unter https://developer.linkedin.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält LinkedIn Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist, erkennt LinkedIn mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die LinkedIn-Komponente gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen LinkedIn-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf unserer Internetseite integrierten LinkedIn-Button, ordnet LinkedIn diese Information dem persönlichen LinkedIn-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufes unserer Internetseite gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die LinkedIn-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem LinkedIn-Account ausloggt.

LinkedIn erbjuder https://www.LinkedIn.com/psettings/Guest-Controls möjligheten att avbryta prenumerationen på e-postmeddelanden, SMS-meddelanden och riktade annonser och hantera annonsinställningar. LinkedIn använder också partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, comScore, Eloqua och Lotame som kan ställa in cookies. Sådana cookies kan avvisas på https://www.LinkedIn.com/legal/cookie-policy. Den befintliga LinkedIn sekretesspolicy finns på https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolicy finns på https://www.LinkedIn.com/legal/cookie-policy.

16. Sekretesspolicy för användning och användning av Pinterest

Styrenheten har på denna webbplatskomponenter i Pinterest Inc. Integrerad. Pinterest är ett så kallat socialt nätverk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Pinterest gör det möjligt för användarna av det sociala nätverket att bland annat publicera bildsamlingar och enskilda bilder samt beskrivningar på virtuella väggar (s.k. PIN-kod), som i sin tur delas av andra användare (så kallade Repinnen) eller kommenteras.

Pinterest drifts företag är Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, ca 94103, USA.

Vid varje anrop till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som sköts av den registeransvarige och på vilken en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin-program) har integrerats, har webbläsaren på IT-system för den berörda personen som automatiskt induceras av respektive Pinterest-komponent för att ladda ned en representation av motsvarande Pinterest-komponent på Pinterest. Mer information om Pinterest finns på https://Pinterest.com/. Som en del av den här tekniska processen kommer Pinterest att vara medveten om den specifika nedersta sidan på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den registrerade är inloggad på Pinterest samtidigt, identifierar Pinterest med varje samtal på vår webbplats av den registrerade och under hela den tid som respektive vistelse på vår webbplats är, vilken konkret del sida Besökte den berörda personen på vår webbplats. Denna information samlas in av Pinterest-komponenten och tilldelas av Pinterest till respektive Pinterest-konto för den berörda personen. Om den berörda personen trycker på en Pinterest-knapp som är integrerad på vår webbplats tilldelar Pinterest denna information till det personliga användarkontot i Pinterest för den registrerade och lagrar denna personliga information.

Pinterest får information via den Pinterest-komponent som den registrerade har besökt vår webbplats när den registrerade är inloggad på Pinterest vid tidpunkten för åtkomst till vår webbplats; Detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Pinterest-komponenten eller inte. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Pinterest von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Pinterest-Account ausloggt.

Die von Pinterest veröffentlichte Datenschutzrichtlinie, die unter https://about.pinterest.com/privacy-policy abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Pinterest.

17. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten Publikums.

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespeichert und verarbeitet.

Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

18. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Xing

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Xing integriert. Xing ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das die Konnektierung der Nutzer mit bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht. Die einzelnen Nutzer können bei Xing ein persönliches Profil von sich anlegen. Unternehmen können beispielsweise Unternehmensprofile erstellen oder Stellenangebote auf Xing veröffentlichen.

Betreibergesellschaft von Xing ist die XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Xing-Komponente (Xing-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Xing-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Xing-Komponente von Xing herunterzuladen. Weitere Informationen zum den Xing-Plug-Ins können unter https://dev.xing.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Xing Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist, erkennt Xing mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Xing-Komponente gesammelt und durch Xing dem jeweiligen Xing-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Xing-Buttons, beispielsweise den „Share“-Button, ordnet Xing diese Information dem persönlichen Xing-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Xing erhält über die Xing-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Xing-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Xing von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Xing-Account ausloggt.

Die von Xing veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.xing.com/privacy abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Xing. Ferner hat Xing unter https://www.xing.com/app/share?op=data_protection Datenschutzhinweise für den XING-Share-Button veröffentlicht.

19. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt.

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.

20. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. D DS GMO.
I slutändan kan förädlingsprocesserna grundas på artikel 6 jag tände. F DS GMO. Denna rättsliga grund grundar sig på förädlingsprocesser som inte omfattas av någon av de ovannämnda rättsliga grunderna om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part, förutsatt att de intressen, Den berörda personens grundläggande fri-och rättigheter. Det är särskilt tillåtet att göra en sådan behandling, eftersom de uttryckligen har nämnts av EU-lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse kunde vara motiverat om personen i fråga är kund hos verksamhetsutövaren (skäl 47 andra meningen i DS-GMO).

21. legitima intressen i den behandling som den ansvariga personen eller en tredje part bedriver

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6 i lit. F DS-GMO är vårt rättmätiga intresse av att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägares välfärd.

22. varaktighet för vilken personuppgifterna lagras

Kriteriet för lagring av personuppgifter är den aktuella perioden. Vid periodens tas motsvarande uppgifter bort rutinmässigt, såvida de inte längre är nödvändiga för att fullgöra kontraktet eller inledandet av kontraktet.

23. rättsliga eller avtalsmässiga bestämmelser om tillhandahållande av personuppgifter. som krävs för att ingå avtalet. skyldighet för den berörda personen att lämna personuppgifter, Möjliga följder av icke-utplacering

Vi skulle vilja informera er om att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t. ex. skatteregler) eller kan också bli följden av avtalsbestämmelser (t. ex. information om avtalspartnern).
Ibland kan det vara nödvändigt att ett avtal om att en berörd person ger oss personuppgifter som sedan måste behandlas av oss. Den berörda personen är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med det. Icke-tillhandahållande av personuppgifter skulle leda till att avtalet inte avslutades med den berörda personen.
Innan den berörda personen tillhandahåller personuppgifter måste den berörda personen kontakta någon av våra anställda. Vår arbetstagare klargör det enskilda fallet i fråga om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla den personliga Uppgifter och följderna av att personuppgifter inte tillhandahålls.

24. förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Generator der DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externer Datenschutzbeauftragter Schwaben tätig ist, in Kooperation mit den Datenschutz Anwälten der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte erstellt.

25. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Dessa personuppgifter lagras av Google i Amerikas förenta stater. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via det tekniska förfarandet till tredje part.

Den berörda personen kan förhindra att cookies sätts in via vår webbplats, som redan visas ovan, när som helst genom en motsvarande justering av den använda webbläsaren och därmed permanent motsäga inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Google från att sätta en cookie på den berörda personens IT-system. Dessutom kan en cookie som redan har angetts av Google Analytics tas bort när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom kan den registrerade motsätta sig och förhindra insamling av information som genereras av Google Analytics om användningen av denna webbplats och bearbetning av sådana uppgifter av Google. För att göra detta måste den berörda personen hämta och installera ett webbläsartillägg under länken https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout. Det här webbläsartillägget talar om för Google Analytics om JavaScript att inga data och information om webbplats besök kan skickas till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget anses vara en motsägelse av Google. Om den registrerades IT-system tas bort, formateras eller installeras om vid ett senare tillfälle, måste den berörda personen ominstallera webbläsartillägget för att avaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av den berörda personen eller någon annan person som kan tillskrivas ditt område kan du eventuellt installera om eller återaktivera webbläsartillägget.

Välja bort [ga-optout text=”Google Analytics deaktivieren”]

Ytterligare information och den tillämpliga Googles sekretesspolicy finns på https://www.Google.de/Intl/de/policies/privacy/and på http://www.Google.com/Analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras mer i detalj på denna länk https://www.Google.com/intl/de_DE/Analytics/.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]